Allmänna villkor

TJÄNSTEVILLKOR
BuddyCompany

Techbuddy AB (org nr 559024-4728) (”BuddyCompany” eller "vi") säljer hem-och kontorsnära tjänster till privatpersoner och företag i Sverige. De tjänster somerbjuds finns beskrivna på thebuddycompany.com (”Webbplatsen”) samt iBuddyCompany-appen (”Appen”).

Vi tillhandahåller olika typer av tjänster som kan kategoriseras under Tekniksupport-,Handyman- och Städ-tjänster. Vissa av tjänsterna har unika villkor vilket framgår av respektive avsnitt nedan. Tekniksupport består av tjänster som till exempelinstallation av datorer och TV och närverks optimering. Handymantjänster består av tjänster som hantverkare, trädgårdsarbete, transport och flytt, höststädning, lås byten och möbelmontering. Städtjänsterna består av tjänster som flyttstäd, hemstäd och kontorsstäd. Dessa tjänster benämns nedan "Tjänsten" eller "Tjänsterna". Vid utförande av Tjänsterna anlitar BuddyCompany samarbetspartners("Tjänsteutförare") som är självständiga företagare som inte är anställda av oss.

Dessa allmänna villkor (”Tjänstevillkoren”) gäller mellan BuddyCompany och dig som kund vid köp av Tjänsterna.

Ålder, behörighet och villkor

För att boka och betala tjänster hos BuddyCompany måste du vara minst 18 år.Genom att registrera dig i Appen eller på Webbplatsen bekräftar du (nedan "du" eller"Kunden") att du uppfyller dessa krav samt, i de fall beställning sker av företag, att du har rätt företräda det aktuella företaget. Genom att registrera dig på Webbplatsen eller i Appen godkänner du dessa Tjänstevillkor och de särskilda villkor som gäller respektive Tjänst.

Kontakt och support

Du kan kontakta oss på Webbplatsen, i Appen, via e-post eller på telefon (underkontorstid).

TechBuddy AB
Strandvägen 47
114 56 Stockholm
E-post: info@thebuddycompany.com

Pris och betalning

Priset för Tjänsterna framgår på Webbplatsen och i Appen eller i de fall där förfrågning görs uppges priset i en offert. Beloppen är angivna i SEK och inklusive moms.

Betalningen sker enligt de villkor som den tjänsteleverantör som vi anlitar erbjuder, ex. direktbetalning, betalning med kort, faktura eller delbetalning. Faktura kan även komma att utställas av en samarbetspartner som BuddyCompany anlitar för utförande av betaltjänster. Vid betalning av faktura ska betalning ske inom 30 dagar från fakturans utställande datum. Fakturan skickas till den e-postadress du angav vidbokning av den aktuella Tjänsten.

BuddyCompany förbehåller sig rätten att justera de priser som presenteras på Webbplatsen och i Appen. Varken prissänkningar eller prishöjningar som presenteras på Webbplatsen eller i Appen påverkar priset på en Tjänst som redan är bokad eller betald. BuddyCompany reserverar sig för eventuella fel i priser och produktinformation som finns på Webbplatsen och i Appen.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dinapersonuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för attKlarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassadem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt

Klarnas egen dataskyddsinformation.

ROT och RUT

Om du har ansökt om ROT-/RUT-avdrag kommer ROT-/RUT-avdraget att beaktas vid betalning och slutbeloppet anges som kvarstående belopp efter RUT/ROT-avdrag.RUT- och ROT-avdragen omfattar enbart tjänstekostnaden och inte administrativakostnader, material eller tilläggskostnader såsom köp av produkter. Du uppger vid bokningen om du önskar ansöka om RUT-/ROT-avdrag för den bokade Tjänsten.

Vid ansökan om ROT-/RUT-avdrag bekräftar du att du är berättigad till skattereduktion enligt de skatterättsliga bestämmelserna om ROT/RUT-avdrag. Skatteverket har rätt att avslå en ansökan om avdrag om du inte är berättigad till RUT-/ROT-avdrag eller har nyttjat ROT-/RUT-avdrag till maxbeloppet under det kalenderår som utförandet av Tjänsten skedde. Skulle Skatteverket avslå ansökan om skattereduktion kommer BuddyCompany att debitera dig återstående del av beloppet. Vi hänvisar till Skatteverket för information om frågor som rör beskattning av tjänster som förmedlas av BuddyCompany.

Bokning av tjänsten och kundens ansvar

Bokning av tjänst

Bokning av Tjänsterna sker på Webbplatsen, i Appen eller per telefon. Vid bokningenså har du möjlighet att önska en tid och ett datum för utförandet. När du gjort enbokning skickar vi ett mejl med information om den önskade tiden till din angivnae-postadress. Tidsbokningen är endast en preliminär bekräftelse om att vi mottagitdin begäran om support. Efter bokningsförfrågan från Kund avseende viss Tjänstskickar vi ut en förfrågan till våra Tjänsteutförare. Om vi inte lyckas tillsätta enbokningsförfrågan enligt dina önskemål uppstår inte något bindande avtal. Viunderrättar dig om detta per mejl eller telefon och om möjlighet föreslår vi dåalternativa tidpunkter för utförandet av den önskade Tjänsten. Vi kommer därefteratt kontakta dig för en närmare beskrivning av behovet för support samt avtala enfaktisk tid för utförandet. Om vi bedömer att ditt behov täcks av vår Tjänst skickar vien bekräftelse avseende den bokade tiden till dig (”Orderbekräftelse”). Avtal mellandig och oss gällande viss Tjänst anses ingånget när vi har bekräftat din beställninggenom att skicka Orderbekräftelsen.

Köp av produkter

I samband med bokning av Tjänst kan vi komma attrekommendera produkter efter dina behov. Dessa produkter kan du välja att köpa isamband med att Tjänsten tillhandahålls. Om du väljer att köpa produkter isamband med Tjänsten får du ett kvitto med specifikation av ditt köp i form av enfaktura till din e-post eller sms. Betalning sker mot utställande av faktura enligt ovanangivna betalningsvillkor. RUT-/ROT-avdrag kan inte användas vid köp av produkter.

Ditt ansvar som kund

Du ansvarar för att det telefonnummer och den e-postadress du anger vidbeställning är korrekta.

●  Kunden är ansvarig för att lämna sådan information om den beställdaTjänsten som rimligen behövs för bedömningen av pris och utförandet avTjänsten, exempelvis innefattande information om ytor och utrymmen.
●  Du som kund ansvarar att ge Tjänsteutföraren tillgång till all relevantutrustning, ex. IT-system och hårdare innefattande datorsystem, programvara iden omfattning det behövs för tjänstens utförande.
●  Det är förbjudet att betala Tjänsteutföraren utanför plattformen. Om dettasker kan vite tas ut av Tjänsteutföraren och Kunden.
●  Kunden är ansvarig för att ge Tjänsteutföraren tillträde till nödvändiga lokalerför att utföra tjänsten.
●  Tekniksupporttjänster: Kunden är ansvarig för att licensrättigheterna förIT-miljö och programvara tillåter Tjänsteutföraren att utföra Tjänsten i enlighetmed dessa villkor.
●  Städtjänster: Kunden är ansvarig för tillhandahållande av erforderligarengöringsmedel och rengöringsutrustning.
●  Städtjänster: Vi förbehåller oss rätten att avbryta en beställning om det vid enbesiktning av Kundens utrymmen framgår att nedsmutsningsgraden avsevärtöverskrider förväntningarna eller ett liknande skäl att avstå föreligger.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att hålla Webbplatsen och Appen tillgängliga och fungerande i störstamöjliga utsträckning men förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och underhållstänga ned Webbplatsen och Appen eller delar av dessa. Vi ansvarar inte föreventuella störningar i tillgängligheten av Webbplatsen och Appen som orsakas avomständigheter utanför vår kontroll.

Avbokning och ångerrätt

Avbokning

Du kan avboka beställd Tjänst kostnadsfritt upp till 48 timmar innan planerat utförande. Detta gäller ej våra städtjänster.
En bokning av städning är bindande och kan inte avbokas.Om du behöver ändra eller flytta en bokad städning, kan du istället spara de timmarna för att boka en ny städning eller någon annan av våra tillgängliga tjänster.
Om du väljer att inte använda dina bokade städtimmar, kan du spara dem för att boka en ny städning eller andra tjänster som vi erbjuder. Sparade timmar måste användas inom en rimlig tidsram, vanligtvis inom sex månader från ursprungligt bokningsdatum. För att säga upp våra städtänster måste du meddela oss minst en månad innan den sista planerade städningen. Vid uppsägning kommer eventuella sparade timmar att förverkas efter den sista planerade städningen, om de inte används före det datumet.

Köp av produkt

Om du har köpt en produkt av oss gäller ångerrätt i 14 dagar efteratt varan levererats till dig. För att utöva ångerrätten måste produkten vara iväsentligen oförändrat skick så att produkten kan återanvändas. Om du önskarutnyttja ångerrätten kan du kontakta oss på mejl eller telefon enligt ovan ellergenom att fylla i en ångerblankett som finns tillgänglig på Webbplatsen. När dumeddelat oss om att du önskar göra en retur skickar vi en utskrivbar retursedel tilldin angivna e-postadress. Vid återköp ansvarar du för att ombesörja returfrakt och dusvarar för betalning av denna. När vi har mottagit din retur får du en bekräftelse tilldin angivna e-postadress om att returen är mottagen. Om du redan har betalatfakturan avseende produkten utför vi en återbetalning för produkten (iförekommande fall med avdrag av returkostnaden) till ditt angivna konto. Om duinte har betalat fakturan avseende produkten får du en uppdaterad faktura medavdrag för produkten samt med tillägg för kostnaden för returfrakten.

Undantag och avvikelser

Eventuell avvikelse från det överenskomna antalet timmar av den Tjänst som skall tillhandahållas måste avtalas i förväg. Om antalet arbetade timmar förväntas överstiga antalet bokade timmar är Kunden skyldig att omedelbart underrätta TheBuddy Company om denna avvikelse. Anpassning av tiden är möjlig endast i 30-minutersintervall.

I de fall där tjänsten inte går att utföra på grund av att ex. kundens hårdvara är skadad, vid begränsningar i programvara på grund av tredje mans rättigheter eller vid andra yttre omständigheter som hindrar oss från att utföra Tjänsten debiteras kunden avtalad kostnad. Kunden bär risken för sin tekniska utrustning och sinaIT-system (inkluderat datorsystem, programvara och hårdvara).

Utförande och överlåtelse

Information om innehållet i och utförandet av våra Tjänster återfinns på Webbplatsen och i Appen. Vid utförande av Tjänsterna anlitar BuddyCompany Tjänsteutförare som är självständiga företagare som inte är anställda av oss. Vi ansvarar dock alltid för det rätta fullgörandet av Tjänsterna gentemot dig enligt dessa Köpevillkor. BuddyCompany har rätt att överlåta sina rättigheter gentemot dig till tredje part utan att inhämta föregående godkännande från dig.

Försening

Vid en försening eller avbokning av en Tjänsteutförare på grund av oförutsedda händelser som vi inte rimligen inte kunnat förutse har BuddyCompany rätt att föreslå att flytta fram tidsbokningen till en med hänsyn till omständigheterna lämplig tidpunkt. BuddyCompany ansvarar inte för några ekonomiska förluster till följd av försening eller avbokning och är heller inte ansvarigt för några kostnader för köp av ersättningstjänst.

För det fall en Utförare inte infinner sig eller är så försenad att den avtalade Tjänsten inte kan utföras, återbetalas hela eller delar av ersättningen till Kund. Vi förbehåller vi oss rätten att bedöma när det kan anses att förseningen är så väsentlig att återbetalning ska utgå.

Skada på egendom

Om det uppstår skada på Kundens egendom vid utförandet av Tjänsten skall sådan skada i första hand åtgärdas genom avhjälpande av Tjänsteutförare om möjligt. Om skadan åtgärdas och inga nya kostnader tillkommer för Kunden så sker ingen återbetalning.

Försäkring

Det åligger Kunden att hålla sin egendom försäkrad genom hemförsäkring eller företagsförsäkring. Vid eventuell sakskada på Kundens egendom som uppstår vid tillhandahållandet av Tjänst skall sådan skada i första hand regleras genom Kundens egen försäkring. I andra hand träder BuddyCompany försäkring in för att ersätta Kundens skada. BuddyCompany egendomsförsäkring gäller för skada på Kundens egendom som orsakas av Tjänsteutförarens utförande av Tjänst. Detta förutsätter att utförare vid utförande av Förmedlad tjänst inte varit vårdslös och inte kan anses vara skadeståndsskyldig för det inträffade. Dessa försäkringar gäller inte för skada som uppkommer i samband med varor under transport.

Reklamation

Är man som Kund inte nöjd med Tjänsten eller att Tjänsten inte stämmer överens med vad som parterna kommit överens om ska i första hand Utföraren ges möjlighet att rätta till bristen. Om detta inte är möjligt kan du som Kund reklamera Tjänsten. I dessa fall kan Kunden i vissa fall erhålla återbetalning av hela eller delar av beloppet.Reklamation av en Tjänst eller en produkt sker genom att kontakta oss genom att skicka ett mejl till oss där du beskriver felet eller bristen.

Reklamation ska ske inom;

● Tekniksupport och Handymantjänster: 60 dagar efter det att du märkte, eller borde ha märkt, felet eller bristen.
Städtjänster: Avtalad Tjänst betraktas som godkänd om inte Kunden reklamerar omgående efter avslutat arbete. Vid berättigad reklamation (brist) skall Kunden underrätta BuddyCompany inom 24 timmar efter utfördTjänst och ge en rimlig tidsfrist för åtgärdande som inte understiger 24timmar. Vid reklamation kommer BuddyCompany att vidarebefordra reklamationen till Tjänsteutföraren om inte Kunden själv redan har varit ikontakt med denne och påpekat bristerna. BuddyCompany kommer inom vad som kan anses vara ekonomiskt rimligt tillse att bristen åtgärdas. Återbetalning sker inom 30 dagar efter Tjänstens (eller planerade) utförande datum. Om reklamation inte görs i rätt tid går rätten att åberopa felet eller bristen förlorad.

Sekretess och immateriella rättigheter

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om varandras verksamhet och angelägenheter, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för Tjänstens genomförande.

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan parterna under servicen eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledningen av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

●  Är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
●  En part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagit part självständigt tagit fram eller redan känner till.

Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldigheter att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndigheters beslut. BuddyCompany eller Utföraren har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att servicegivaren ska kunna ta till vara sina rättmätiga intressen.

Ändringar av Tjänster och villkor

BuddyCompany förbehåller sig rätten att när som helst förändra, avbryta och/eller avsluta Tjänster och/eller funktioner på Webbplatsen eller i Appen vid varje given tidpunkt. Alla nya Tjänster och alla nya funktioner som lanseras omfattas av dessa Tjänstevillkor.

BuddyCompany har rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra dessaTjänstevillkor genom att publicera ändrade villkor på Webbplatsen eller i Appen.Genom att besöka eller använda Webbplatsen eller Appen godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Tillämplig lag och tvister

Eventuella tvister mellan BuddyCompany och Kund avgörs i svensk domstolenligt svensk lag.

Download our Marketplace app...

And feel great at home!